Thông báo

Kết luận của Chủ tịch UBND xã Cao Tân tại Hội nghị đối thoại với thanh niên xã Cao Tân năm 2024

thông báo kết luận của CT UBND xã tại Hội nghị đối thoại với thanh niên

Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Thông báo, công khai Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư...
Skip to content